Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De minister van onderwijs heeft in de Wet Medezeggenschap Scholen bepaald dat alle scholen per 1 augustus 2009 een medezeggenschapsraad moeten hebben. Van schoolbesturen wordt steeds meer gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Die verantwoording is nodig ten opzichte van de overheid via de inspectie, ten opzichte van de leden omdat wij een schoolvereniging hebben, maar ook ten opzichte van de personeelsleden en de ouders van de school. MR en bestuur werken op een positieve en constructieve manier samen. 

Bevoegdheden

De MR heeft op sommige punten het recht van advies, op andere instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor instemmingsrecht geldt dat instemming van de MR nodig is voordat een bepaald besluit kan worden doorgevoerd.

Leden MR

Oudergeleding

Mevr. M.A. Sinke-van Ginkel
alexmarina@kliksafe.nl

Dhr. H. Hommersom (ook lid GMR)
hhommersom@gmail.com

Dhr. W. van den Dool
wimvddool@kliksafe.nl

Personeelsgeleding

Mevr. J. Mulder-Tippe
jmulder@dewartburg.nl

Mevr. E. de Pater
edepater@dewartburg.nl

Dhr. J. Dekker (Ook lid GMR)
j.dekker@dewartburg.nl

Doelen en werkwijze

De MR is een contactorgaan tussen ouders, bestuur en leerkrachten. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en dat de MR deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Voor het uitoefenen van deze taak krijgt de MR jaarlijks inzage in het beleid dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gevoerd en in de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van financiën, organisatie en onderwijs. De MR biedt leerkrachten en ouders de gelegenheid mee te denken en te adviseren ten aanzien van het beleid van de school. De ouders, dan wel het personeel van de school kunnen de secretaris van de MR schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de MR te plaatsen. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; alsmede het financiële-, onderwijskundige- en huisvestingsbeleid van de school. De secretaris voert overleg met de voorzitter of het onderwerp/voorstel wel of niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst of dat het wordt doorgestuurd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). En ook wanneer de vergadering zal plaatsvinden. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen die het verzoek hebben ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. Verder brengt de MR verslag uit aan de ouders over zijn werkzaamheden.

Aangezien onder het bestuur twee scholen vallen, is er ook een GMR werkzaam. In de vergaderingen van deze GMR worden school overstijgende zaken besproken.

Leerlingen

collega's

Groepen

Jaar van oprichting

Kennismaken?

Basisschool De Wartburg 

Laan 1940-1945 nr. 33 | 3931 CR Woudenberg

Email dewartburg@dewartburg.nl

Telefoon 033-2866103

Pin It on Pinterest