Over De Wartburg

De Wartburg heeft een missie

Zorgen voor elkaar! Omdat we dit zien als de vertaling van Christus’ gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. We willen dat onze leerlingen dat in praktijk brengen. Door genade.

Veilig en gezellig

Zorgen voor elkaar betekent dat we gericht zijn op het welbevinden van onze kinderen. We willen weten hoe het met ze gaat, wat hen drijft, en hoe we hun taal kunnen spreken om hen te bereiken. Zodat ze graag naar school komen, zich op hun gemak voelen in de groep en zichzelf durven zijn. Dat is de basis voor al het leren! We weten dat ouders dit ook willen. We hebben dus een gezamenlijk doel en dat maakt dat we ouders als onze partners zien, met wie we graag overleggen.

We zien kinderen als vrienden. We houden van elkaar en we vinden het een plezier om de relatie goed te houden. En natuurlijk is er ook gezag, vragen we gehoorzaamheid en respect. Maar altijd eerst de liefde.

Daarom maken we slechts bij zeer hoge uitzondering gebruik van straffen. Liever gaan we in gesprek, appelleren we aan de gezamenlijke missie en spiegelen we de leerlingen.

Uitdagend en echt

Leren gebeurt als we ons verbazen en verwonderen. We zien bij onze kinderen graag een onderzoekende houding en een nieuwsgierige blik. Er valt zoveel te ontdekken als je echt kennismaakt met de natuur, de geschiedenis of de wereld om je heen. Met als doel dat ze niet alleen maar meer weten dan vóór de les, maar dat het hen ook vormt in hun denken en handelen. Levenswijsheid dus!

Daarom kiezen wij bewust voor leerinhouden die er toe doen en kinderen de gelegenheid bieden tot ontmoetingen. We willen niet het aardrijkskundeboek uit hebben, maar onze kinderen vormen. Dat kan nu eenmaal niet met oppervlakkige lessen waarbij in no-time allerlei begrippen en feiten voorbij komen. We maken liever keuzes, waar we echt de tijd voor nemen. We zetten bijvoorbeeld Michiel de Ruyter centraal en hebben dan meteen oog voor de tijd waarin hij leefde en de problemen waar mensen toen mee te maken hadden. Door onderzoek, gesprek, ontdekkingen en ervaringen wordt de kennis verdiept en nieuwe kennis aangeboord. We zorgen dat alle zintuigen meedoen.

Bij de basisvaardigheden (rekenen, (begrijpend) lezen, spelling) steken we ook in op écht leren. Dus zoveel mogelijk de leerlingen op hun eigen niveau uitdagen. Ook als dat maatwerk extra uitdagend is (zie hieronder bij maatwerk en zorg). We willen op de Wartburg in geen geval een ieder-voor-zich-houding aanleren bij onze kinderen. Dat betekent dat we waarde hechten aan het gezamenlijke in ons leren. Aan klassikale instructies, aan leerlingen die elkaar helpen, gebruikmakend van elkaars oplossingsstrategieën. Want kennis komt pas echt tot zijn recht als je het gebruikt om God en elkaar te dienen.

Maatwerk en zorg

Ieder kind heeft van Zijn Schepper een eigen persoonlijkheid met eigen talenten gekregen. Zo zien we onze kinderen. Door de zondeval is er ook veel gebrokenheid gekomen. Moeilijk verstaanbaar gedrag, minder lerend vermogen of een moeilijke thuissituatie. Dit maakt dat onze kinderen niet allemaal vanzelf tot ontwikkeling komen. Onze visie is dat we doen wat voor het kind het beste is. Dat is dus per leerling verschillend. Als er zorgen zijn, gaan we hierover open en eerlijk het gesprek aan met ouders en soms ook externe deskundigen. De vraag is dan steeds: wat is voor dit kind het beste? En ook: hoe kunnen wij dat organiseren? Vanuit het verlangen om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te kunnen bieden willen we hier ver in gaan. We maken onder andere gebruik van breinbrekerklassen, RT, eigen leerlijnen, adaptieve software en dyslexietraining. Ons meest intensieve middel is de Bikkelklas. In deze groep kan begeleiding geboden worden in een kleine en veilige setting. Uiteraard volgen we kritisch of ingezette hulp ook resultaat biedt. Als leerlingen onvoldoende tot ontwikkeling komen, kan verwijzen naar het Speciaal Onderwijs een goed alternatief zijn. In het SOP staat heel gedetailleerd welke ondersteuning we bieden per gebied. Zie onderstaande button.

Onderwijsinspectie

We willen ons graag verantwoorden aan de Onderwijsinspectie. Zij houden toezicht op ons naleven van de wet- en regelgeving, onze financiën en onze onderwijskwaliteit. We zijn blij met hun rapporten en doen ons voordeel met de aanbevelingen die we krijgen. De Onderwijsinspectie sprak in 2019 opnieuw haar tevredenheid uit over onze manier van werken. Klik op het logo hiernaast voor het meest recente inspectierapport van onze school.

Leerlingen

collega's

Groepen

Jaar van oprichting

Kennismaken?

Basisschool De Wartburg 

Laan 1940-1945 nr. 33 | 3931 CR Woudenberg

Email dewartburg@dewartburg.nl

Telefoon 033-2866103

Pin It on Pinterest