Over De Wartburg
Voor ouders
Naar je groep
MR
Voor leerkrachten
 
 
Reserveren overblijven 
 
 
 
Inloggen Parro

Afbeeldingsresultaat voor parro
 
 
Inloggen ouderportaal  
 
 

Doelen/werkwijze

De MR is een contactorgaan tussen ouders, bestuur en leerkrachten. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en dat de MR deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.


Voor het uitoefenen van deze taak krijgt de MR jaarlijks inzage in het beleid dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gevoerd en in de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van financiën, organisatie en onderwijs. De MR biedt leerkrachten en ouders de gelegenheid mee te denken en te adviseren ten aanzien van het beleid van de school. De ouders, dan wel het personeel van de school kunnen de secretaris van de MR schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de MR te plaatsen. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; alsmede het financiële-, onderwijskundige- en huisvestingsbeleid van de school. De secretaris voert overleg met de voorzitter of het onderwerp/voorstel wel of niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst of dat het wordt doorgestuurd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). En ook wanneer de vergadering zal plaatsvinden. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen die het verzoek hebben ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. Verder brengt de MR verslag uit aan de ouders over zijn werkzaamheden.


Aangezien onder het bestuur twee scholen vallen, is er ook een GMR werkzaam. In de vergaderingen van deze GMR worden school overstijgende zaken besproken.

 

Actueel 

 

 

 

 

Jubileumwebsite